Logo Zakładu Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II w Branicach

Nasze aukcje na Allegro
Znajdź nas na Facebook

O Zakładzie Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II w Branicach utworzenia przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach.

Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej - kwiecień 2006 r.

Jest to druga placówka tego typu na Opolszczyźnie. Zakład działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i o Zakładach Aktywności Zawodowej oraz zgodnie z umową zawartą przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach z Samorządem Województwa Opolskiego „o dofinansowanie kosztów działania zakładu aktywności zawodowej”.

Utworzenie ZAZ było ukoronowaniem wielomiesięcznych starań prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pana Tadeusza Piątkowskiego, który skupił wokół tej idei wiele wspaniałych osób oraz Rady Manufaktura Ceramiki ArtystycznejPowiatu Głubczyckiego. Podjęto wiele starań i włożono w urzeczywistnienie tego pomysłu dużo sił, w efekcie czego, na przekór wszystkim przeszkodom, których nie brakowało, stworzono w krótkim czasie dobrze funkcjonujący zakład, jakiego brakowało w Regionie Głubczyckim. Zakład rozpoczął swoją działalność 12 kwietnia 2006 roku, a oficjalnego otwarcia dokonano 15 maja tegoż roku w obecności wielu znakomitych gości. Zakład został organizowany w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat głubczycki i zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także po to, aby poprzez rehabilitację zawodową i społeczną przygotować je do życia w otwartym środowisku oraz w celu udzielania im pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w miarę ich indywidualnych możliwości. Pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Branicach wydzierżawione są od Samorządu Województwa Opolskiego na okres 10 lat, a lokalizowane są w kompleksie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. Zostały one kosztem kilkuset tysięcy złotych zaadoptowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i odpowiadają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, uwzględniając ich potrzeby w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych. Zakład zapewnia również swoim pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

W zakładzie zatrudnionych jest 52 osób niepełnosprawnych i 11 pracowników, którzy zarządzają zakładem i uczą Drukarnianiepełnosprawnych zawodu. Pracownicy podzieleni są na 2 zespoły, które zapewniają najbardziej optymalny proces szkolenia osób niepełnosprawnych. Poza szkoleniem zadaniem zakładu jest produkcja na rynek usług drukarskich i wyrobów ceramiki szlachetnej. Pracownicy zaliczani do znacznego stopnia niepełnosprawności zatrudnieni są w 0,55 wymiaru czasu pracy określonego w ustawie i otrzymują wynagrodzenie w wysokości obliczonej od 100% najniższego wynagrodzenia w proporcji przepracowanego czasu pracy wynikającego z umowy. Dzienny wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej uzupełniany jest zajęciami rehabilitacyjymi w wymiarze nie mniej niż 60 minut dziennie. Zakład posiada odpowiednie do tego warunki i zatrudnia specjalistę z zakresu rehabilitacji. Zespół programowy, którego pracami kieruje kierownik ZAZ opracowuje z udziałem osoby niepełnosprawnej indywidualny program rehabilitacji, służący osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tej osoby w życiu społecznym i zawodowym. Program określa zakres i metody opanowania przez osobę niepełnosprawną sprawności niezbędnych do pracy. Okresowo dokonuje się oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej.

RehabilitacjaW ZAZ zatrudnione są osoby niepełnosprawne m.im. z: Głubczyc, Kietrza, Branic, Zawiszyc, Boboluszek, Lubotynia, Uciechowic, Kałdun, Nowej Cerekwi, Lewic, Koloni Włodzienin, Jędrychowiec i Zopowej. Pracownicy pełnosprawni zatrudnieni są w pełnym wymiarze pracy, przygotowani są w specjalnościach potrzebnych w zespołach szkoleniowych: grafik komputerowy, terapeuta zajęciowy, informatyk, instruktorzy zawodu, pracownik marketingu, pracownik administracji i dyrektor.

W Zakładzie utworzony jest fundusz aktywności z odrębnym kontem, na który przekazywane są środki z tytułu zwolnień od podatków, jak również wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Środki funduszu aktywności są przeznaczane na wydatki związane z usprawnieniem oraz dodatkowym oprzyrządowaniem stanowisk pracy, zakupem sprzętu i wyposażenia pomagającego osobom niepełnosprawnym w samodzielnym życiu, na rekreacją i ich uczestnictwo w życiu kulturalnym, oraz na pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb.

Zakładowi od 16 października 2006 roku patronuje Ojciec Św. Jan Paweł II na co wyraził zgodę Ordynariusz Diecezji Opolskiej Ks. Arcybiskup Alfons Nossol. Jest to niewątpliwie dla jego pracowników dodatkową zachętą, aby żyć i pracować zgodnie z naukami Wielkiego Patrona.

Zbigniew Lenartowicz - dyrektor ZAZ